Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN

Onze produkten & oplossingen

Biomassa-reststromen (‘waste types’)

 

Volgens de Europese Richtlijn voor hernieuwbare energie is biomassa gedefinieerd als de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.

Bij het aanbieden en uitwerken van oplossingen voor onze klanten onderscheiden wij onder andere de volgende vier biomassa-reststromen

 • Industrieel slib
 • Communaal slib
 • Zeefgoed
 • Overige reststromen met organische bestanddelen

Vele industrieën kennen slib als een restproduct. In Nederland zijn voedsel en papierproductiebedrijven in dit opzicht de belangrijkste. Ondanks dat er grote verschillen kunnen bestaan in eigenschappen van industrieel slib, biedt Pulsed Heat op basis van haar beschikbare kennis, producten en oplossingen hiervoor telkens een toepassingsspecifieke, duurzame en economische oplossing.

Verwerking van communaal slib en gerelateerde stromen (via Pulsed Heat dochter Setiva BV) vormt het 2e  segment in het activiteiten pakket van Pulsed Heat. Resulterende oplossingen hierbij bestaan vaak uit combinaties van mengen, ontwateren, drogen, pelleteren en pyrolyseren.

Onder zeefgoed wordt verstaan: stoffen - direct afkomstig vanuit het binnenkomende te zuiveren afval- of rioolwater - die al een bewerking voltooid hebben, namelijk een zeefbehandeling met een zeefresidue als resultaat. Zowel in het industriële segment als in het communale segment komt dit voor. Uit dit zeefresidue of zeefgoed kunnen vaak weer specifieke grondstoffen teruggewonnen worden of wordt het mogelijk om in een volgende stap verder te ontwateren tot hogere droge-stof percentages. Als gevolg hiervan kunnen andere producten en/ of energie teruggewonnen worden.       

De overige reststromen betreffen een verzamelcategorie, die bestaat uit een breed spectrum van vele mogelijke biomassa’s, welke met behulp van de technologieën van Pulsed Heat opgewerkt en gevaloriseerd kunnen worden, zoals:

 

 • Plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal

Vers hout is hout dat vrijkomt bij snoei-, kap- en rooiwerkzaamheden in bijvoorbeeld bossen, landschap, groenvoorzieningen en bij boomkwekers. Vers hout kan bestaan uit hele bomen, kap afval, tak- en tophout, stobben, rondhout etc. Onder deze categorie valt ook hout dat specifiek wordt geteeld voor biomassa- en andere toepassingen (bijvoorbeeld wilgenplantages)

 • Overige afvalstoffen uit land- en bosbouw, kurk- en houtindustrie, zoals hout,  maïs, palm- en koolzaadolie, dierlijk vet, GFT-afval etc.

 

Behandelingsconcepten en -mogelijkheden

 

De volgende behandelingsconcepten en -mogelijkheden kunnen voor elke specifieke biomassa-reststroom op een klant- en toepassingsspecifieke wijze door ons uitgewerkt worden:

 

 • Filteren en/of afscheiden
 • Verder voorbehandeling
 • Drogen
 • Vormgeven (bijvoorbeeld pelletiseren)
 • Malen 
 • Verbranden
 • Pyrolyseren
 • Afgasbehandeling

 

Bij filteren en/ of afscheiden wordt de biomassa-reststroom meer geconcentreerd, zodat verwerking haalbaar wordt. Ongewenste fracties worden vooraf verwijderd, zoals stenen, grote kluiten enz. De verdere voorbehandeling kan bestaan uit het nog verder mechanisch ontwateren (m.b.v. perstechnieken), het mengen van verschillende stromen, maar ook van het breken van kluiten of tenslotte het voldoende dun en/of breed maken van de stroom, zodat de biomassa in een volgende stap efficiënt gedroogd kan worden.

Op het gebied van drogen kan m.b.v. de technologie van Pulsed Heat de biomassa in een zeer compact installatie nog verder gedroogd worden tot droge-stof percentages van 90%. De gedroogde biomassa is meestal qua stof eigenschappen niet meteen geschikt voor verdere verwerking; de stof heeft namelijk een te lage dichtheid en een fluf-achtige structuur. Daarom is een processtap, die de gedroogde biomassa vormgeeft, noodzakelijk. Dit kan enerzijds omvormen tot pellets of briketten zijn, in combinatie eventueel met verder ontwateren, of anderzijds mengen met een andere stof. Indien de pellets (langdurig) opgeslagen moeten worden, kan verdere koeling benodigd zijn.

Het kan ook voorkomen dat de gedroogde biomassa verfijnd moet worden; dit wordt dan bewerkstelligd door te malen.

Na het drogen heeft de biomassa normaliter een positieve verbrandingswaarde en is - afhankelijk van zijn andere eigenschappen - als een goede of een minder goede brandstof te beschouwen. Vanwege deze reden worden processtappen, die deze energieinhoud benutten, ook vaak geïntegreerd met als voorbeelden verbranden en pyrolyseren.    

Geproduceerde pellets kunnen ook nog voorverwarmd worden voordat ze verbrand of gepyrolyseerd worden. Bij het verbranden komen asresten vrij en bij pyrolyseren pyrolyse-producten. Het transport en opslag van deze as en producten maakt deel uit van de verdere nabehandeling evenals het reinigen van de rookgassen. De aard en omvang van de afgasbehandeling is afhankelijk van wettelijke kwalificaties en voorschriften, brandstofsamenstelling en het behandelingsprocedé zelf (verbranding of pyrolyse). Reiniging kan overigens ook toegepast worden voor andere of specifieke producten die vrijkomen bij bijvoorbeeld verbranding.

Uiteindelijk zullen deze stappen er toe leiden dat er centraal waarde wordt toegevoegd en dat het resultaat duurzaam en economisch verantwoord is.

 

Onze gepatenteerde (deel)oplossingen voor de optimalisatie van biomassa verwerkingssystemen of –processen

THOMPIE® PULSBRANDER

 

Pulsed Heat levert pulsbranders met verschillende afmetingen en vermogens. Door het toepassen van onze zelf ontwikkelde en geoptimaliseerde Thompie® pulsbranders kunnen verbrandings- en droogoplossingen met een zeer hoge procesintensiteit bedreven worden. De resulterende rendementen zijn daardoor hoog, waardoor relatief kleine en compacte toestellen ontworpen en gedimensioneerd kunnen worden. Een afgeleid voordeel is vervolgens dat daardoor kleine en decentrale oplossingen economisch haalbaar worden. Daarnaast staan pulsbranders ook bekend vanwege de zeer gunstige low NOx eigenschappen.

TOEVOERMODULE VOOR BIOMASSA-RESTSTROOM

 

De bewezen en gepatenteerde toevoermodule van Pulsed Heat, bestaande uit een transportsysteem, een 'verkruimelaar' (m.n. voor slibstromen met een vezelige consistentie), een sluis en een woelschroef,  is uitermate geschikt om elk type slib op optimale wijze voor te behandelen tot een stabiele en uniforme voeding of instroom in bijvoorbeeld een droger of ander behandelingsproces.

 

De gepatenteerde DryFall® droger van Pulsed Heat combineert de voordelen van twee bewezen drogingsprincipes, namelijk flash-droging en direct-verhitte-trommeldroging, in één apparaat. Het resultaat is een eenvoudig en uitermate krachtig procedé, waarmee kosten verlaagd, operationele prestaties verhoogd en waardevolle valorisatie mogelijkheden geboden worden. Door de inzet van onze  DryFall® droger wordt een superieure behandeling van secondair afvalwaterbehandeling-slib mogelijk gemaakt met een energetisch efficiënte behandeling van de vaste deeltjes, waarmee de operationele kosten aanzienlijk verlaagd worden.

De DryFall® droger wordt gekenmerkt door een constructietechnisch solide en betrouwbaar ontwerp, waarmee spectaculaire prestaties onder de meest veeleisende omstandigheden voor diverse slibsoorten (van visceuze vloeistoffen tot gecomprimeerde, niet-verpompbare vezelige structuren) mogelijk gemaakt worden. Er kunnen 4 hoofddelen onderscheiden worden, namelijk een toevoermodule met inlaatsectie, een flash-droogunit, een verblijfkamer en een uittrede-sectie.

De DryFall® droger wordt in een continue bedrijfsmodus bedreven.

DROOGGOEDBEHANDELING (BEHANDELING VAN GEDROOGD TUSSEN- OF EINDPRODUCT)

 

De gedroogde biomassa uit de Dryfall droger is doorgaans nog niet meteen geschikt voor verdere verwerking of voor commerciële toepassingen elders. De textuur van de gedroogde biomassa is  fluffy-achtig met een lage dichtheid. Biologische stabiliteit alsmede risico’s inzake broei zijn relevante vereisten voor verdere verwerking. Opslag in en verwerking tot de vorm van pellets biedt daarbij vaak de grootste voordelen.  Pulsed Heat past daarom vaak de volgende processtappen toe t.b.v. de verdere behandeling en vormgeving van drooggoed:

 • Transport
 • Vormgeven (pelletiseren)
 • Koelen
 • Opslag
TOTAALOPLOSSING VOOR PAPIERSLIB

 

Deze standaardoplossing die Pulsed Heat kan aanbieden is gebaseerd op het CalciPulse concept, oftewel de volgende combinatie van procesdelen

 • Toevoermodule
 • Dryfall droger
 • Pelletpers
 • Pelletopslag en -verlading
 • Pelletoven
 • Afgasbehandeling
TOTAALOPLOSSING VOOR COMMUNAAL SLIB

 

Setiva BV, de Pulsed Heat dochter, biedt hiervoor een unieke aanpak die in grote lijnen bestaat uit 4 stappen namelijk scheiden/ filteren (1e), indikken (2e), verbranden (3e) en tenslotte een overall waarde-toename (4e). Bij dit 4-stappen procedé dient niet iedere stap letterlijk toegepast te worden. Zo is bijvoorbeeld pyrolyseren een omzettingsstap die verbrandingsgerelateerd is. Kortom met het 4-stappen procedé als basis zijn vele alternatieven en variaties mogelijk, welke we graag voor elke klant minitieus en biomassa- en toepassingsspecifiek uitzoeken.

EXPERT & ENGINEERING SERVICES, AUDITS, SURVEYS & ANALYSIS, TRAINING & SUPPORT

 

Excellentie in engineering vormt het hart van ons bedrijf. We kunnen U helpen om op het gebied van het verwerken, vormgeven, drogen, verbranden, pyrolyseren, vergisten etc. van industriële, waterhoudende biomassa- en afvalstromen (o.a. slib, rejects, restafval etc.) elk technologisch probleem op te lossen, procesmodellering of kostenreductie studies uit te voeren, organiseren van trainingen, workshops en audits of het identificeren van produktiecapaciteits- of kwaliteitsverhogingsmogelijkheden. Dit telkens op de meest inventieve en slimme wijze. Met onze gedreven en ervaren engineers, software tools en bewezen methodieken kunnen wij U zeker helpen hierbij. Graag nemen we uw uitdaging aan; neem contact met ons op telefonisch of per email via de link hier beneden.